Föreningspolicy – Jazz i Hällevik

Antagen vid föreningens årsmöte 28 mars 2021.

 

Övergripande föreningspolicy.

Jazz i Hällevik är en ideell förening som ska arbeta mot all form av diskriminering på grund av ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning.

Alla medlemmar och aktiva i föreningen har lika värde och ska ges möjligheten att delta på lika villkor inom vår verksamhet.

Jazz i Hällevik tar avstånd från allt användande och innehav av droger. Vi arbetar för att alkohol brukas med måttlighet av vuxna medlemmar.

 

Så här ska föreningen agera om policyn inte efterlevs:

● Den som observerar eller misstänker att en förtroendevald, anställd, ledare, medlem eller deltagare inte följer policyn ska informera styrelsen, som sedan avgör vilka åtgärder som behöver vidtas.

● En förtroendevald, anställd, ledare, medlem eller deltagare som bryter mot föreningens policy ska vi främst hjälpa genom samtal och fördjupad information om policyns syfte och innehåll.

 

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos medlemmar och övriga intresserade:

● Informationen ska finnas på föreningens hemsida

● Eventuellt ska policyn revideras och godkännas årligen på föreningens årsmöte.

 

Alkohol- och drogpolicy

Jazz i Hälleviks verksamhet ska vara drogfri. En person som är drogpåverkad får inte delta i eller leda Jazz i Hälleviks verksamhet och heller inte representera Jazz i Hällevik.

För vuxna deltagare samt förtroendevalda i styrelsen och utskott, gäller att alkohol ska hanteras med måttfullhet.

Deltagare och förtroendevalda bör alltid föregå med gott omdöme.

 

Policy för jämställdhet, tillgänglighet och integration

● Jazz i Hällevik ska verka på demokratiska grunder och för våra medlemmars möjlighet att påverka verksamheten.

● Frågor som rör jämlikhet, rättvisa och tillgänglighet ska genomsyra hela föreningens verksamhet.

● Jazz i Hällevik strävar efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

● Jazz i Hällevik ska arbeta aktivt för ökad tillgänglighet i samhället och lika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

● Jazz i Hällevik arbetar mot alla former av mobbing, rasism och sexuella trakasserier.

 

Ansvar för policyns efterlevnad:

Ansvar för att denna förening policy efterlevs åvilar samtliga som direkt eller indirekt berörs av denna policy. Med detta ansvar följer också en skyldighet att agera i enlighet med densamma.

● Styrelsen ansvarar att informera alla medlemmar om föreningens policy.

● Styrelsen har yttersta ansvaret för att policyn efterlevs.

 

Hällevik 2021 03 08

_______________________________

Ola Söderdahl

Ordförande Jazz i Hällevik